Renhållningsordningen

I Miljöbalken finns alla lagar som handlar om miljön samlade och de är till för att skydda både miljön och människors hälsa. Där beskrivs bland annat allmänna hänsynsregler och gränsvärden för utsläpp av olika ämnen. Enligt Miljöbalken har hushållen ansvar för att lämna ifrån sig sitt avfall och kommunen har ansvar för att transportera bort och behandla avfallet.

I renhållningsordningen finns mål, strategier och regler för hur avfallshanteringen ska fungera i Simrishamns och Tomelilla kommuner och hur vi ska arbeta för att minska avfallet.

Renhållningsordningen består av en Avfallsplan med bilagor samt Föreskrifter om avfallshantering i Simrishamns och Tomelilla kommuner.

Ny renhållningsordning 2021-2030

Under 2018-2019 har Sysavs ägarkommuner tagit fram ett nytt förslag till kretsloppsplan. Denna består av två delar, dels avfallsföreskrifter och dels en kretsloppsplan (avfallsplan). Enligt miljöbalken skall alla kommuner i Sverige ha en avfallsplan.

Kretsloppsplanen - från avfall till resurs - sträcker sig från 2021-2030 och har tre övergripande mål och 24 indikatorer. Målen utgår från kretsloppet för material och produkter samt att resurserna måste användas mera hållbart. Fokus är att gå från avfall till resurser. De tre målen är

Inflödet av material och produkter till kretsloppet har minskat år 2030

Resursanvändningen i kretsloppet har effektiviserats år 2030

Spillet från kretsloppet har minskat år 2030

Målen i kretsloppsplanen blir utgångspunkten för hur kommunerna inom Sysavregionen kommer att arbeta med avfallsfrågor under perioden.

Renhållningsordningen i sin helhet finns här nedan: 

 1.  Gemensam kretsloppsplan 2021-2030
 2.  Föreskrifter för avfallshantering
 3.  Bilaga 1 Ansvarsfördelning indikatorer
 4.  Bilaga 2 Projektorganisation, samråd och remiss
 5.  Bilaga 3 Nulägesbeskrivning
 6.  Bilaga 4 Nedlagda deponier
 7.  Bilaga 5 Uppföljning av avfallsplaner och regional kretsloppsplan 2016
 8.  Bilaga 6 Miljökonsekvensbeskrivning
 9.  Bilaga 7 Barnkonsekvensanalys
 10.  Bilaga 8 Ekonomiska konsekvenser
 11.  Bilaga 9 Framtida avfallsmängder och infrastruktur