Avgifter

Klicka på nedanstående länkar för att läsa förkortade versioner av renhållningstaxan:

Vad ingår i renhållningsavgiften?

Vid varje fastighet ska det finnas ett renhållningsabonnemang där kunden betalar en renhållningsavgift enligt kommunens renhållningstaxa.

Genom renhållningsavgiften betalar var och en som skapar avfallet, både invånare och företag, för att avfallet samlas in och tas omhand på ett miljöriktigt sätt. Avfallshämtningen är helt avgiftsfinansierad och bekostas inte av skatter.

I avgiften du betalar betalar ingår bland annat också kostnader för hämtning av vitvaror, kostnader för grovavfallet som lämnas till återvinningscentralerna, information och administration.

Vem ska stå för abonnemanget?

Det är fastighetsägaren som är skyldig att betala för renhållning och därför ska ägaren alltid stå för renhållningsabonnemanget. Om hyresgäst finns på fastigheten får ägaren själv debitera denna.

Efter överenskommelse kan Ökrab i vissa fall godkänna att abonnemanget står på nyttjanderättshavare, dvs i de fall det gäller en rörelseidkare eller vid flerbostadsfastigheter med gemensamma soputrymmen.

Mer information