Avfallstrappan - en ordning för hur avfall ska hanteras

EU har beslutat om en så kallad avfallshierarki, Avfallstrappa, som även styr hur avfallet tas omhand i Sverige. Avfallstrappan består av fem steg och visar i vilken ordning det är bäst att hantera avfallet på ur miljösynpunkt. Ju högre upp i trappan, desto bättre är det för miljön.

Följande ordning ska följas:

 1. Förebyggande
  Vi ska alltså först och främst se till att det skapas så lite avfall som möjligt. Det är det bästa sättet att minska användningen av jordens resurser och påverkan på miljön. Särskilt viktigt är det att minimera mängden farligt avfall.

 2. Återanvändning
  Vi ska sträva efter att återanvända så mycket som möjligt, t ex genom att laga trasiga saker, köpa begagnat och sälja eller skänka bort grejer vi inte använder.
 3. Materialåtervinning
  När återanvändning inte är möjligt ska vi återvinna materialet. Det gör vi idag med bland annat tidningar och förpackningar men också genom kompostering av trädgårdsavfall och rötning av matavfall.
 4. Energiåtervinning
  Om avfallet inte kan materialåtervinnas ska avfallet förbrännas så att energin kan utvinnas ur avfallet.
 5. Deponering
  Som ett sista alternativ ska deponering av avfallet väljas.