Lite fakta om Samlaren

Hushållen är skyldiga att sortera ut sitt farliga avfall från övrigt hushållsavfall. Kommunerna har ansvar för hushållens farliga avfall. Ansvaret omfattar insamling, transport och behandling. Ansvaret regleras i miljöbalken, avfallsförordningen och den kommunala renhållningsordningen.

Samlaren finansieras av ersättningar från El-Kretsen, då elavfall omfattas av producentansvar. De flesta producenter har valt att sköta detta via El-Kretsen som är ett icke-vinstdrivande servicebolag och som ägs av 21 branschföreningar. El-Kretsen har funnits sedan 2001 och bildades av näringslivet för att omhänderta elektronik som satts på marknaden. Det är en garanti för att avfallet kommer att tas om hand på ett säkert och miljöriktigt sätt, och inte exporteras till andra länder.

Samlaren finns idag på 185 platser runt om i Sverige och fler är på väg ut. För varje exemplar som sätts ut går 1.000 kr till WWF:s naturvårdsarbete.