Renhållningsordningen

I Miljöbalken finns alla lagar som handlar om miljön samlade och de är till för att skydda både miljön och människors hälsa. Där beskrivs bland annat allmänna hänsynsregler och gränsvärden för utsläpp av olika ämnen. Enligt Miljöbalken har hushållen ansvar för att lämna ifrån sig sitt avfall och kommunen har ansvar för att transportera bort och behandla avfallet.

I renhållningsordningen finns mål, strategier och regler för hur avfallshanteringen ska fungera i Simrishamns och Tomelilla kommuner och hur vi ska arbeta för att minska avfallet.  

Renhållningsordningen består av en Avfallsplan med bilagor samt Föreskrifter om avfallshantering i Simrishamns och Tomelilla kommuner.

Ny renhållningsordning för 2016-2020

Den 1 juli 2016 trädde en ny renhållningsordning i kraft för våra kommuner som gäller under perioden 2016-2020. Renhållningsordningen har tagits fram i samarbete med Sysav och dess övriga delägarkommuner för att komma överens om gemensamma inriktningar för avfallshanteringen i vår region. Den nya renhållningsordningen antogs av kommunfullmäktige i Simrishamn 2016-05-30 och i Tomelilla 2016-06-13. En revidering av Föreskrifter om avfallshantering har därefter skett 2017-04-24.

Läs gällande renhållningsordning här:

 

Nu har du chansen att yttra dig om vår förslag till renhållningsordning

Under det senaste året har Sysavs ägarkommuner tagit fram ett nytt förslag till kretsloppsplan. Förslaget består av två delar, dels avfallsföreskrifter och dels en kretsloppsplan (avfallsplan). Enligt miljöbalken skall alla kommuner i Sverige ha en avfallsplan.

Kretsloppsplanen - från avfall till resurs - sträcker sig från 2021-2030 och har tre övergripande mål och 24 indikatorer. Målen utgår från kretsloppet för material och produkter samt att resurserna måste användas mera hållbart. Fokus är att gå från avfall till resurser. De tre målen är

Inflödet av material och produkter till kretsloppet har minskat år 2030

Resursanvändningen i kretsloppet har effektiviserats år 2030

Spillet från kretsloppet har minskat år 2030

Målen i kretsloppsplanen blir utgångspunkten för hur kommunerna inom Sysavregionen kommer att arbeta med avfallsfrågor under perioden.

Samråd och utställning 20 april till 15 juni

Mellan den 20 april till den 15 juni är renhållningsordningen med nya avfallsföreskrifter och ny gemensam kretsloppsplan ute på samråd och utställning.

Det betyder att du som invånare, verksamhet eller annan intressant kan tycka till om innehållet och lämna synpunkter. Det är en del av demokratiska processen. Materialet kommer att vara utställt på Ökrabs huvudkontor i Måsalycke vardagar 7-16 under utställningsperioden. Materialet kommer även att finnas utställt på följande lokaler

Tomelilla bibliotek, Centralgatan 13, Tomelilla

Smedstorps bibliotek, Kommunalgatan, Smedstorp (skolan)

Onslunda bibliotek, Blomstrands väg, Onslunda (skolan)

Brösarps bibliotek, Magistervägen 9, Brösarp (skolan)

Simrishamns kommun, Rådhuset, Stortorget, Simrishamn

Simrishamns bibliotek, Järnvägsgatan, Simrishamn

Du kan även ladda ner renhållningsordningen nedan

 1.  Gemensam kretsloppsplan 2021-2030
 2.  Föreskrifter för avfallshantering
 3.  Bilaga 1 Ansvarsfördelning indikatorer
 4.  Bilaga 2 Projektorganisation, samråd och remiss
 5.  Bilaga 3 Nulägesbeskrivning
 6.  Bilaga 4 Nedlagda deponier
 7.  Bilaga 5 Uppföljning av avfallsplaner och regional kretsloppsplan 2016
 8.  Bilaga 6 Miljökonsekvensbeskrivning
 9.  Bilaga 7 Barnkonsekvensanalys
 10.  Bilaga 8 Ekonomiska konsekvenser
 11.  Bilaga 9 Framtida avfallsmängder och infrastruktur

Som invånare, verksamhetsutövare eller annan intressant har du möjlighet att yttra dig. 

Det finns flera sätt att yttra sig på

 1.  Digitalt, gå in på www.sysav.se/tomelillakommun eller www.sysav.se/simrishamnskommun
 2.  Via epost på kundservice@remove-this.okrab.remove-this.se, kontakt@remove-this.simrishamn.remove-this.se eller kommun@remove-this.tomelilla.remove-this.se ,
 3.  Via post till Simrishamns kommun, Box 54, 272 80 SIMRISHAMN, Tomelilla kommun, Gustafs Torg 16, 273 80  TOMELILLA eller till Ökrab, Måsalycke, 277 45 SANKT OLOF. Märk kuvertet "synpunkter på förslag till ny renhållningsordning"